Retssag truer med at vælte Jesper Skovsgaards byggeselskab

BYGGEBOSSER I AFTALT SPIL: Revisor kan ikke stå inde for regnskabet i Jesper Skovsgaards byggeselskab, der har været fast entreprenør på Aalborg-udviklerens egne ejendomsprojekter. Årsagen er en verserende retssag. ”Insolvens er på ingen måde retvisende,” lyder det fra selskabets advokat.
Jesper Skovsgaard er medejer og tidligere bestyrelsesformand i DKT Byg, der opstod i kølvandet på skandaleombrust konkurs hos Skovsgaards tidligere faste entreprenør. Nu er DKT Byg selv i problemer. | Foto: PR / 2E Group
Jesper Skovsgaard er medejer og tidligere bestyrelsesformand i DKT Byg, der opstod i kølvandet på skandaleombrust konkurs hos Skovsgaards tidligere faste entreprenør. Nu er DKT Byg selv i problemer. | Foto: PR / 2E Group

En igangværende tvist kan betyde enden for entreprenørfirmaet DKT Byg, hvor Aalborg-udvikleren Jesper Skovsgaard er medejer og tidligere bestyrelsesformand.

Det fremgår af et svar fra DKT Bygs revisor til Erhvervsstyrelsen, der har anmodet om en redegørelse for, hvorfor selskabets årsregnskab for 2020/21 er aflagt uden konklusion fra revisors side.

Her opridser revisoren, Jesper Lundtoft Sandal fra revisionsfirmaet Beierholm, flere væsentlige poster, som han ikke har haft mulighed for at revidere, og at han derfor ikke kan udtale sig om going concern – altså selskabets fortsatte drift.

”Da de pågældende regnskabsposter omfatter en væsentlig del af balancen, har vi vurderet, at der foreligger et gennemgribende forhold, hvorfor vi har afgivet en manglende konklusion,” skriver Jesper Lundtoft Sandal i sit svar 7. september til Erhvervsstyrelsen, som EjendomsWatch har fået aktindsigt i.

Det springende punkt er en verserende retssag mellem DKT Byg og virksomhedens forhenværende underentreprenør Adelborg Byg, der i dag er under konkursbehandling. Kurator i Adelborg Byg har gjort et tocifret millionkrav gældende over for DKT Byg, som omvendt har rejst et endnu større modkrav.

Kuratellet har pure afvist modkravet. Alligevel har ledelsen i DKT Byg indregnet dette modkrav som et tilgodehavende i årsregnskabet for 2020/21, hvilket er udslagsgivende for, at selskabet er solvent – og det får selskabets revisor til at fralægge sig ansvaret for regnskabet.

”I forbindelse med vores revision har det ikke været muligt at opnå et tilstrækkeligt egnet revisionsbevis i forbindelse med revision af værdiansættelsen af disse tilgodehavender,” skriver Jesper Lundtoft Sandal i sit svar til Erhvervsstyrelsen.

Kæmpekrav vokser ud af konkursbo

DKT Byg blev stiftet under navnet Dansk Totalentreprise Aalborg i starten af 2019. Selskabet skulle overtage rollen som fast total-/hovedentreprenør på udviklingsprojekterne i Jesper Skovsgaards 2E Group, efter at forgængeren, Råhus Construction, drejede nøglen om i en skandaleombrust konkurs, som EjendomsWatch tidligere har beskrevet i artikelserien Byggebosser i Aftalt Spil.

Dansk Totalentreprise Aalborg engagerede entreprenøren Thomas Adelborg, der også havde udført arbejder for Råhus Constuction, til at være fast underentreprenør på 2E Groups udviklingsprojekter. Det skete gennem selskabet Adelborg Byg, hvor Thomas Adelborgs hustru var direktør og ejer.

Samarbejdet løb frem til foråret 2020, hvor Dansk Totalentreprise Aalborg pludselig stoppede med at betale Adelborg Byg, hvilket medførte, at underentreprenøren måtte indgive egenbegæring om konkurs.

”Baggrunden for selskabets konkurs var, at selskabets største samarbejdspartner Dansk Totalentreprise Aalborg A/S uden varsel meddelte, at man som følge af mangelsindsigelser nægtede at betale sin gæld til selskabet, der på daværende tidspunkt var opgjort til cirka 17 mio. kr.,” skriver kuratoren i Adelborg Byg, Gert Nissen fra advokatfirmaet DLA Piper, i en redegørelse til selskabets kreditorer 25. marts 2021.

Gert Nissen – der også har været kurator i forbindelse med konkursen i Råhus Construction – har efterfølgende opgjort Adelborg Bygs samlede tilgodehavende til 34,3 mio. kr. plus moms, alt i alt 42,8 mio. kr.

Dette krav er gjort gældende over for Dansk Totalentreprise Aalborg – der som nævnt hedder DKT Byg i dag. Selskabet bestrider konkursboets krav og har som nævnt rejst et endnu større modkrav på 68,2 mio. kr.

”Overordnet set er det gjort gældende, at det af Adelborg Byg udførte arbejde er honoreret i overensstemmelse med parternes aftaler, og alle retmæssige faktureringer er udlignet mellem Adelborg Byg og DKT Byg ApS. Alene af den grund skal der ske fuld frifindelse,” skriver DKT Bygs advokat, Casper Gammelgaard fra advokatfirmaet Hjulmandkaptain, i en mail til EjendomsWatch.

”Herudover har DKT Byg ApS et ganske betragteligt modkrav som følge af den skete dobbeltfakturering, dagbøder, gældsbrev, mangler mv.,” skriver advokaten videre.

DKT Bygs modkrav har dog ikke fået konkursboet til at ryste på hånden.

”Det er min vurdering, at modkravet ikke er berettiget,” skriver kurator Gert Nissen i en redegørelse til kreditorerne 25. november 2020.

Revisor nægter at skrive under

Selvom der er uenighed om, hvorvidt modkravet er berettiget eller ej, så har det ikke forhindret ledelsen i DKT Byg i at opgøre det som et aktiv i selskabets seneste årsregnskab fra 2020/21.

Her har ledelsen indregnet 35 mio. kr. under posten ”andre tilgodehavender,” som relaterer sig til erstatning for mangelfuldt arbejde udført af Adelborg Byg.

Ifølge regnskabet udgør tilgodehavender 89,5 mio. kr. af selskabets samlede balance på 90,5 mio. kr., hvilket kun lige akkurat overstiger selskabets gældsforpligtelser på 88,5 mio. kr. Dermed er posten afgørende for, om selskabet – der har en egenkapital på bare 1,7 mio. kr. – er solvent eller ej.

Selskabets revisor, Jesper Lundtoft Sandal, har som nævnt afstået fra at udtrykke nogen konklusion i sin revisionspåtegning. I sin efterfølgende redegørelse til Erhvervsstyrelsen, hvor revisoren begrunder den manglende konklusion, fremhæver han kravet mod Adelborg Byg.

”Det fremgår af bogholderiet, at de andre tilgodehavender består af krav rejst mod en tidligere underentreprenør i forbindelse med dennes mangelfulde arbejde. Dette beløber sig på i alt 35 mio. kr.,” skriver Jesper Lundtoft Sandal til Erhvervsstyrelsen 7. september 2022.

”Som følge af ovenstående forhold, hvor det ikke har været muligt at opnå tilstrækkeligt egnet revisionsbevis for ledelsens vurderinger, har det ikke været muligt at give en konklusion om regnskabet,” skriver revisoren videre.

EjendomsWatch har spurgt selskabets advokat, Casper Gammelgaard, hvorfor DKT Byg har indregnet kravet mod Adelborg Byg som et tilgodehavende, hvilket han ikke ønsker at gå i detaljer med. Han afviser dog i det hele, at selskabet skulle være insolvent.

”Der er som allerede fremhævet intet aktuelt eller i de indleverede regnskaber, der underbygger, at DKT Byg er eller har været insolvent. At bygge en historie op på en påstået (...) insolvens er på ingen måde retvisende. Alle virksomheder har en aktiv- og en passivside. Ignoreres aktivsiden (som du belejligt gør) fremkommer altid en underbalance,” skriver Casper Gammelgaard til EjendomsWatch.

Afventer afklaring

Det endelige udfald af krav og modkrav skal afgøres i en retssag, hvor der udtaget stævning mod DKT Byg. Sagen er berammet til hovedforhandling i september 2023.

Konkursboet har dog ikke selv penge til at føre retssagen. Derfor har man overdraget sit krav til selskabet Legal Finance, mod at konkursboet får andel i en eventuel gevinst ved sagens gennemførelse.

”Aftalen mellem konkursboet og Legal Finance ApS indebærer, at Legal Finance ApS skal betale 20 procent til konkursboet af det nettoprovenu, som Legal Finance ApS måtte opnå effektiv betaling af iht. endelig dom eller endelig bindende forlig,” skriver kurator Gert Nissen i boets seneste redegørelse fra 27. september 2022.

Casper Gammelgaard hæfter sig ved, at konkursboet har valgt at frasælge kravet mod DKT Byg, hvilket ifølge ham indikerer, at kurator ikke er overbevist om kravets validitet.

”Som allerede nævnt er der tale om krav, der strækker sig langt tilbage i tid, og det forhold, at kurator sælger fordringen til et nystartet selskab (...) til kurs 20, viser vel også en del om seriøsiteten af kravet,” skriver advokaten til EjendomsWatch.

EjendomsWatch har været i kontakt med ejerne af Legal Finance, Aarhus-advokaterne Jesper Juul og David Schouenborg, der ikke ønsker at udtale sig. EjendomsWatch har også været i kontakt med kurator Gert Nissen fra DLA Piper, der tillige fører sagen for Legal Finance. Han afviser også at udtale sig og henviser til den seneste kreditorinformation i Adelborg Byg.

Heraf fremgår det, at parterne forhandler om en løsning på sagen uden for retten:

”Der har løbende været dialog mellem Legal Finance ApS og Dansk Totalentreprise, Aalborg A/S med henblik på at afklare, om det er muligt at finde en forligsmæssig løsning. (...) Forligsdrøftelserne pågår fortsat,” står der i kreditorinformationen fra 27. september 2022.

Kurator jagter karantæne-dømt ledelse: Byggede til vennepris for Aalborg-udvikler

2E-ejet selskab kritiseres for ubetalte regninger – direktør afviser kritikken

Entreprenør med rod i regnskabet: Bestyrelsesmedlem nægter at underskrive

Kurator stævner 2E-entreprenørs revisor for 50 millioner

Medie: Aalborg-udvikler indsatte falske lejere i boligbyggerier

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også

Visualisering af første fase af Coop Byen. | Foto: PR-visualisering / Arkitema

Coop sælger fra for milliardbeløb