EjendomsWatch

Klumme: Politisk aftale på plads – ændringer af planloven på vej

Det nærmere indhold af sidste uges aftale om ændring af planloven er omdrejningspunktet i denne klumme fra to Bech-Bruun-advokater.

Foto: PR / Bech-Bruun

Et politisk flertal bestående af regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative har den 15. juni 2022 indgået en politisk aftale, der skal danne grundlag for en række ændringer af den gældende planlovgivning.

Formålet med ændringerne af planlovgivningen er overordnet, at kommunerne i lokalplanlægningen skal være med til at muliggøre realiseringen af den grønne omstilling samt udvikling af levende byer med et varieret boligudbud og udvikling af landdistrikter og kystområder.

Ungdomsboliger til studerende

Det fremgår af aftalen, at kommunerne er ansvarlige for at planlægge en blandet boligsammensætning, der giver mulighed for social sammenhængskraft. Herudover er kommunerne ansvarlige for, at de mennesker, som har deres daglige virke i de større byer, også kan finde en bolig, der passer til deres indtægtsforhold, og som er beliggende inden for rimelig afstand til uddannelsesinstitution eller arbejdsplads.

For at sikre et mere varieret boligudbud og en styrkelse af bymidter foreslås det i aftalen, at kommunerne i forbindelse med lokalplanlægningen for nye ungdomsboliger skal kunne stille krav om, at boligerne kun må være beboet af unge under uddannelse og dermed reelt fungere som ungdomsboliger.

Det udgør en væsentlig ændring af den gældende planlovgivning, hvor en kommune ikke lovligt kan stille krav om, at nye boliger skal anvendes af en nærmere bestemt personkreds, da dette ikke er et planlægningsmæssigt relevant hensyn at stille krav om. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt for en kommune at regulere i lokalplanen, at private, ustøttede ungdomsboliger kun må bebos af studerende. En kommune får nu mulighed for at håndhæve, at ungdomsboligerne rent faktisk bebos af unge, der er under uddannelse.

Flere ejerboliger i større byer

Aftaleparterne er også enige om, at der skal igangsættes et udvalgsarbejde, der inden for et år skal afdække, hvilke initiativer der kan tages for at fremme opførsel af flere ejerboliger i de større byer. Igen med henblik på at sikre blandede byer.

Øremærkning af grønne parkeringspladser

Det fremgår endvidere af aftalen, at det i planlovgivningen skal præciseres, at kommunerne i nye lokalplaner kan stille krav om, at der skal reserveres parkeringspladser til bæredygtige transportformer som el- og delebiler.

Kommunerne får også mulighed for at stille krav om, at der skal etableres ladeinfrastruktur i tilknytning til de grønne parkeringspladser.

De i aftalen varslede ændringer af planlovgivningen betyder, at der nu er et sikkert hjemmelsgrundlag for kommunernes adgang til at stille krav om etablering af parkeringspladser til f.eks. elbiler og etablering af ladeinfrastruktur i plangrundlaget. Som reglerne er i dag, skal spørgsmålet vurderes på grundlag af almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse – de såkaldte kommunalfuldmagtsregler.

Kommunernes mulighed for at øremærke parkeringspladser til el- og delebiler og for at stille krav om etablering af ladeinfrastruktur i en lokalplan, skal være med, at planlægningen kan understøtte den grønne omstilling ved at gøre det mere attraktivt at køre i biler, der anvender alternative drivmidler.

Grøn omstilling og klimahensyn i formålsbestemmelsen

Et andet væsentligt hovedtema i aftalen er, at klimahensyn nu bliver en del af planlovens formålsbestemmelse, der afgrænser de formål og hensyn, der kan og skal varetages ved administrationen af planloven. Klimahensyn kommer derved på linje med miljø, natur, vækst og udvikling, der i dag er del af planlovens formålsbestemmelse.

Den varslede lovændring af planlovens formålsbestemmelse betyder dermed, at klima nu er et ”lovligt hensyn” at inddrage i kommunernes planlægning for klimatilpasning.

Udover kommunernes mulighed for at inddrage klimahensyn indeholder aftalen også andre ændringsforslag til planlovgivningen, der skal være med til at understøtte den grønne omstilling. Ifølge aftalen får kommunerne således også mulighed for at stille krav om etablering af afværgeforanstaltninger til forebyggelse af f.eks. oversvømmelser eller erosion uden for lokalplanområdet som en betingelse for ibrugtagning af byggeri. Derudover skal der udarbejdes en ny bekendtgørelse og vejledning for opstilling af store solcelleanlæg i det åbne land.

Levende byer

Der indføres i planloven et krav om, at kommunerne i kommuneplanen skal foretage en strategisk planlægning af levende bymidter, herunder placering af offentlige bylivsskabende funktioner. Dette kan være bibliotek, sundhedshus, rådhus, uddannelsesinstitutioner, offentlig transport samt bylivsskabende elementer som bevaring af kulturmiljøer og bygninger.

Aftalens realisering

De konkrete lovforslag til ændringer af planloven vil blive fremsat i næste folketingsår, der begynder i oktober 2022. Idet den politiske aftale nyder bred politisk opbakning, er det vores forventning, at indholdet af aftalen også kan realiseres efter et eventuelt folketingsvalg.

Ny planlov giver kommuner lov til at øremærke boliger til unge

Regeringens forslag om femårigt stop for store butiksområder dør hos Venstre

Analyse: Ministerskifte er en anledning til mere konstruktivt medspil fra branchen

Efter boligaftale: Dybvad ønsker 40 pct. almene boliger i store byer

Mere fra EjendomsWatch

Briefing uge 26: Over for gult

Med dagens Tour de France-start i København viser hovedstaden endnu engang sin status som en international by. Ikke så sært, at udenlandske investorer stadig gerne vil have del i værdierne, også selvom de måske tager et dyk for en tid.

Trængt boligfond må alligevel skride til salg

Frederiksberg Boligfond er stadig i så sårbar økonomisk situation, at der skal skaffes penge via ejendomssalg – præcist det, der i 2018 udløste folkelige protester, da Blackstone var udset som køber.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

EjendomsWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Seneste nyt fra FinansWatch

Seneste nyt fra Watch Medier