EjendomsWatch

Klumme: Useriøst boligudspil fra Mette Frederiksen

Det er tæt på at føre vælgerne bag lyset, når Socialdemokratiet i et nyt boligudspil lover flere og billigere boliger, mener Danske Udlejere, der også kritiserer, at partiet tager forskud på en kommende ændring af boligreguleringsloven. Lad nu det ekspertudvalg, I selv har været med til at nedsætte på området, arbejde i fred, lyder det i denne klumme.

Keld Frederiksen, formand for Danske Udlejere. Foto: PR

Socialdemokratiet har netop iværksat en kampagne, der går ud på, at vi skal have ”byer med plads til alle” og med en undertekst, der hedder ”Socialdemokratiets pejlemærker til flere og billigere boliger.”

De 10 bud/pejlemærker giver udtryk for valgflæsk af den værste skuffe – eftersom tidligere topfigurer i Socialdemokratiet, derunder Ritt Bjerregaard, ved valget i 2005 lovede 5000 nye boliger til 5000 kr. pr. måned inden for fem år. Dét blev kun til 12 boliger.

Når Socialdemokratiet véd, at det ikke kan lade sig gøre at gennemføre et projekt af denne karakter, er det ganske useriøst – for ikke at bruge et stærkere udtryk som ”at føre vælgerne bag lyset” – at fremføre sådanne påstande kun tre dage forud for valget. Nogen har op til valget udtrykt frygt for fake news fra udlandet – nu kommer noget, der ligner fake news fra et dansk parti, som burde respektere de demokratiske processer.

Socialdemokratiet kunne for længst have oplyst, at man nu havde løsningen på, hvorledes der fremskaffes ”flere og billigere boliger” – og på reel vis, have forelagt de øvrige partier og interesseorganisationerne på boliglejemarkedet disse ideer. Dette er ikke sket på trods af, at der har været anledning dertil – og afskærer nu en demokratisk proces omkring dette meget vigtige emne.

Ovennævnte giver udtryk for den overordnede holdning til Socialdemokratiets måde at føre valgkamp på – og i det følgende kommenteres de enkelte bud/pejlemærker:

1. Flere blandede boligområder

Ingen kan have noget imod, at der i såvel nybyggeri, som i den eksisterende boligmasse sker en ”blanding” af de forskellige boligtyper.

Det er i øvrigt en ganske udokumenteret påstand, at ”almene boliger i storbyen er en af de billigste boligformer”. Antallet af mulige boligformer i storbyer bevirker dog, at udtalelsen er ganske intetsigende.

2. Tag-over-hovedet-garanti til studerende

Igen en udtalelse, som ingen kan have noget imod. Men dette ”ønske” har tidligere socialdemokratiske regeringer ikke kunnet opfylde. Problemet med mangel på toværelses-lejligheder i den indre by til meget lav husleje har været kendt i mere end 30 år, og i denne periode har Socialdemokratiet haft regeringsmagten op til flere gange, uden at kunne fremkomme med et konstruktivt forslag til, hvorledes problemet kan løses. Dertil kommer, at Socialdemokratiet har siddet på overborgmesterposten i København i en endnu læggere periode, og ej heller ad denne vej er fremkommet med en brugbar løsning på udfordringen.

3. Ny medejerbolig alle har råd til

Igen en ikke-gennemtænkt løsning på, hvorledes borgere i vort land – og tilsyneladende kun i ”de store byer” – kan få en billigere bolig. Alle vil gerne have reduceret deres udgifter til bolig, uanset hvor i landet man bor – enten derved, at ”nogen” giver et tilskud til terminsydelserne eller at ejendomsskatten og/eller ejendomsværdiskatten nedsættes. En reduktion af boligudgiften kunne ligeledes ske ved, at den enkelte borger – ud fra et behovskriterie - blev tildelt boligsikring.

Selv om tilstrømningen til storbyerne siges at være opadgående, hvilket dog ikke er dokumenteret, ses der ikke at være behov for at etablere endnu en boligform, som man ikke kender konsekvenserne af at indføre.

4. 110.000 nye boliger i København, Aarhus, Odense og Aalborg

Dette ønske, der skal gøre kunderne hos udlejerne – nemlig lejerne - mere tilfredse, er ej heller gennemtænkt. Det er selvsagt en bekvemmelighed for lejerne, at de har særdeles mange valgmuligheder, når der skal vælges bolig. Men når der, såvel i Aarhus som i Aalborg, er overskud af ledige boliger, er der ved øget byggeri risiko for, at der opstår ”for mange” boliger, hvilket vil resultere i store økonomiske konsekvenser for samfundet som helhed – bl.a. som følge af øget lejetab for udlejerne, hvorved boligmassen kan forfalde.

Der skal i stedet igangsættes initiativer, der gør det mere attraktivt at bo uden for de større byer.

5. Stop for udenlandske kapitalfondes massive opkøb af billige lejeboliger

Igen fremfører Socialdemokratiet en påstand om, at nogle udlændinge køber billige boliger i Danmark og antydningsvis at dette sker på ulovlig vis. Dette er selvsagt ikke tilfældet. Da lejernes retsstilling er præcis den samme i forhold til en kapitalfond, der er udlejer, som hvor det er en privat person, der er udlejer, er der isoleret betragtet ikke noget der skulle tale for, at udenlandske kapitalfonde ikke må købe udlejningsejendomme i Danmark. Socialdemokratiet ses at være klar over, at det ikke er muligt ved lov at indføre et forbud mod at udlændinge køber udlejningsejendomme i Danmark.

Socialdemokratiet har dog en forventning om, at kapitalfondene kun er interesseret i at investere i danske udlejningsejendomme, fordi vi har reglen i boligreguleringslovens paragraf 5 stk. 2 – og dermed, at en afskaffelse af denne regel vil betyde, at de udenlandske kapitalfonde ikke længere vil investere i udlejningsejendomme.

Det er i øvrigt ikke rimeligt, at Socialdemokratiet bringer paragraf 5 stk. 2 ind i debatten på nuværende tidspunkt, hvor Socialdemokratiet har medvirket til, at der blev nedsat en ekspertgruppe, der ”har til formål at skabe et sagligt grundlag for politiske drøftelser om behovet for at ændre de gældende regler” og som tillige ”skal undersøge omfanget og virkningerne af paragraf 5 stk. 2.” Socialdemokratiet burde have respekt for ekspertgruppens arbejde og holde sig for gode til at forsøge at sabotere den proces, som de selv har været med til at sætte i gang.

6. Lavere husleje i almene boliger

Den almene sektor er, set i forhold til den private sektor, i forvejen tilgodeset – bl.a. derved at den almene sektor ikke betaler skat, der i givet fald ville tilgå den fælles statskasse. Der er således ikke grundlag for at yde denne sektor yderligere statslige tilskud i form af lavere ejendomsskat.

Socialdemokratiet antager, at lejen i den almene sektor er ”lavere.” Der er ikke belæg for, generelt at udtale, at huslejen i den almene sektor er lavere end i den private sektor.

7. Bevar de billige private lejeboliger

Socialdemokratiet anfører, at antallet af billige private lejeboliger reduceres – bl.a. på grund af reglerne om tilbudspligt. Der er fra udlejerside ikke indsigelse imod, at reglerne om tilbudspligt afskaffes.

På samme måde som anført ovenfor under punkt 5, bør Socialdemokratiet vise respekt for det arbejde, som ekspertgruppen er sat i gang med at udføre. Derfor bør Socialdemokratiet undlade at foreslå afskaffelse/skærpelse af paragraf 5 stk. 2.

Det skal i øvrigt fremhæves, at en husleje der er fastsat efter paragraf 5 stk. 2, sker efter ”det lejedes værdi”, hvilket betyder, at lejen fastsættes til samme niveau, som betales for andre tilsvarende lejligheder i lokalområdet.

8. Andelsboligen skal være et billigt alternativ

Der er fra udlejerside ikke indvendinger imod, at der etableres andelsboliger – såvel ved nybyggeri, som ved lejeres køb af udlejningsejendomme ”i fri handel.”

Da Socialdemokratiet gerne vil bevare ”de billige private lejeboliger” kunne én af løsningerne derpå være at afskaffe reglerne om at udlejer i forbindelse med salg af en udlejningsejendom, skal tilbyde denne til lejerne på andelsbasis.

Det skal fremhæves, at udlejere ikke har noget imod at sælge udlejningsejendomme til et fællesskab af lejere, hvor disse lejere så bevarer lejlighederne som ”billige private lejeboliger.” Det er ikke et krav fra sælgeren/udlejeren, at lejerne som købere skal danne en andelsboligforening og derved være med til at reducere antallet af private lejeboliger. Lejere kan frit kontakte den enkelte udlejer og fremkomme med forespørgsel om, hvorvidt ejendommen er til salg. Sådanne henvendelser sker stort set aldrig.

9. Billigere at bygge almene boliger

Socialdemokratiet foreslår, at der skaffes flere billigere boliger ved at reducere udgifterne til opførelse af nye almene boliger. Forslaget er ikke konkretiseret, ligesom konsekvensberegninger ej heller er foretaget. Alt andet lige, må det være korrekt, at der er større interesse i at bygge nyt, hvis mulighederne for at få byggeriet udlejet til en leje, der kan servicere udgifterne ved byggeriet forøges. Men der er igen tale om en "overskrift”, som kræver yderligere beregninger og overvejelser om, hvorvidt der er tale om statsstøtte, som bevirker yderligere slagside i forhold til den private sektor.

10. Flere ældreboliger

Dette ønske kan også støttes – i hvert fald, når det omformuleres til at der skal skabes flere boliger/boligtyper, som opfylder ældres behov.

Ejendomdanmark advarer mod S-udspil: Kan få stik modsatte effekt

Socialdemokratiet vil skærpe regler for at få flere almene boliger

Socialdemokratiet: Lovgivningen skal strammes over for udenlandske kapitalfonde

Relaterede

Seneste nyt

Job

Se flere

Se flere

Seneste nyt fra FinansWatch

Seneste nyt fra Watch Medier