Betalte liebhaverbolig med firmamidler: Norvig og Nørrisgaard idømt karantæne

Ejendomshandler Peter Norvig og hustru Hanne Nørrisgaard er blevet frakendt retten til at drive virksomhed i to år efter konkurs i selskab, der bl.a. finansierede parrets private husleje. Norvig vil anke.
Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig har udgjort ledelsen i det konkursramte Loving Rooms, hvor kurator har konstateret en lang række lovbrud. Her ses parret tilbage i 2006. | Foto: Lars Poulsen / Ritzau Scanpix
Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig har udgjort ledelsen i det konkursramte Loving Rooms, hvor kurator har konstateret en lang række lovbrud. Her ses parret tilbage i 2006. | Foto: Lars Poulsen / Ritzau Scanpix

To års konkurskarantæne.

Sådan lyder dommen over den højprofilerede ejendomshandler Peter Norvig og dennes hustru, ejendomsmægler Hanne Nørrisgaard, efter konkursen i møbelforretningen Loving Rooms, som parret drev frem til 2021.

”Retten finder (...) efter en samlet vurdering af de anførte forhold, at såvel Peter Norvig Andersen som Hanne Magda Nørrisgaard herved har udvist groft uforsvarlig forretningsførelse, hvorfor de begge fremover er uegnede til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed,” står der i Sø- og Handelsrettens kendelse i konkurskarantænesagen 24. februar 2023, som EjendomsWatch har fået aktindsigt i.

Retten lægger blandt andet til grund for sin afgørelse, at Peter Norvig og Hanne Nørrisgaard har brugt virksomhedens midler til at betale husleje for parrets private bolig samt til at afværge en konkurs i et andet selskab, hvor Peter Norvig var direktør.

Derudover vurderer retten, at parret under driften af Loving Rooms har overtrådt bogføringsloven, årsregnskabsloven, momsloven og skatteloven.

”Herefter, og under hensyn til den udviste handlemåde og omstændighederne i øvrigt, finder retten tillige, at det er rimeligt at pålægge Peter Norvig Andersen og Hanne Magda Nørrisgaard konkurskarantæne,” står der i rettens kendelse.

Sagen er den seneste af en række møgsager for Peter Norvig, som EjendomsWatch har beskrevet. Han er bl.a. tidligere idømt Danmarkshistoriens største bøde for brud for tilsidesættelse af god ejendomsmæglerskik, ligesom han er blevet frakendt retten til at kalde sig ejendomsmægler. Dertil kommer en stribe konkurser og en tiltale for underslæb og svindel med coronahjælpepakker.

EjendomsWatch har rakt ud til Peter Norvig for en kommentar, der har besvaret mediets henvendelse i en kortfattet sms.

”Dommen er anket,” skriver Peter Norvig, der selv er taget under rekonstruktion for at undgå personlig konkurs.

Rod i regnskaberne

Loving Rooms er 100 pct. ejet af Peter Norvig, der tillige var selskabets direktør frem til april 2021, hvor selskabet blev sendt til tvangsopløsning – og senere taget under konkursbehandling – for ikke at have indleveret årsregnskab. Både Peter Norvig og Hanne Nørrisgaard har desuden siddet i selskabets bestyrelse, sidstnævnte som formand.

De sidste års drift i selskabet var – ifølge kurator, DLA Piper-advokaten Henrik Sjørslevs, fremlæggelse i konkurskarantænesagen – problematisk på flere punkter. For eksempel var de to sidste årsregnskaber i selskabet ikke indleveret rettidigt, ligesom bogføringen var mangelfuld og matchede ikke posteringerne på selskabets bankkonto, der også var Peter Norvigs personlige bankkonto.

”Kurator kan imidlertid konstatere, at det materiale, der trods alt er tilgængeligt for kurator, fremstår utilstrækkeligt i en sådan grad, at kurator ikke har kunne opnå fuld, økonomisk indsigt i selskabets forhold i tiden forud for konkursen,” står der i kendelsen i konkurskarantænesagen.

Peter Norvig og Hanne Nørrisgaards tidligere bolig på Belle Colles Allé i Rungsted råder over 30 rum og en grund på knap 6000 kvm. | Foto: Lützau
Peter Norvig og Hanne Nørrisgaards tidligere bolig på Belle Colles Allé i Rungsted råder over 30 rum og en grund på knap 6000 kvm. | Foto: Lützau

Ved at gennemgå posteringerne på selskabets – og Peter Norvigs – bankkonto har kurator konstateret ”en omfattende række overførsler, der på det foreliggende grundlag fremstår som private hævninger,” som ifølge kurator har karakter af ”ulovlige lån til kapitalejeren og dennes nærstående.”

I alt er der lavet tilsyneladende private hævninger for mere end 2,4 mio. kr., som blandt andet er gået til Peter Norvig og Hanne Nørrisgaard selv samt til at betale husleje til det 662 kvm store liebhaverpalæ Villa Belle Colle i Rungsted, hvor parret tidligere boede til leje.

”Det bemærkes, at det ikke kan udelukkes, at der har været foretaget øvrige private hævninger, idet kurators videre undersøgelser er blevet vanskeliggjort grundet det manglende bogføringsmateriale,” står der i kendelsen.

Lån til nødlidende selskab

Et særligt punkt, som er blevet fremhævet under konkurskarantænesagen, er, at Loving Rooms har været part i en ”kritisabel lånekonstruktion,” som kurator formulerer det.

Dette bestod i, at selskabet i juni 2020 optog et lån og stillede virksomhedspant herfor på ca. 2 mio. kr. Pengene blev dog ikke brugt på selskabets egen drift, men til at afværge en konkurs i selskabet Living Homes, som Peter Norvig i mange år har formidlet ejendomshandler gennem.

Living Homes var således taget under konkursbehandling 29. maj 2020 på baggrund af krav fra Skat, men konkursdekretet blev allerede i juni ophævet, da kravet blev indfriet – og det skete med penge fra det ikke-koncernforbundne Loving Rooms.

”Kravet jf. konkursbegæringen skulle således indbetales, og finansieringen heraf foregik ved, at nærværende (nu) konkursramte selskab (Loving Rooms, red.) optog et lån til brug for betalingen af det andet selskabs skattegæld, der lå til grund for konkursbegæringen,” lyder kurators udlægning i konkurskarantænesagen.

"Vi skal bare gøre det, som vi synes er mest rigtigt. Men en eller anden rekonstruktion laver vi," sagde ejeren af Peter Norvig-selskabet Living Homes, ejendomsudvikleren Jan Behrens, i juni 2020, i forbindelse med at selskabet kortvarrigt var under konkursbehandling. | Foto: PR

Lånet blev – med undtagelse af en restgæld på 200.000 kr. – tilbagebetalt i december 2020, ved at Living Homes ”optog et selvstændigt lån med Peter Norvig og Hanne Nørrisgaard som kautionister,” forklarer parrets advokat, Snorre Andreas Kehler, i sagen.

Living Homes, der i mellemtiden har skiftet navn til B2B Property, er efterfølgende blevet taget under konkursbehandling to gange mere, senest i januar 2022, hvor det modsat tidligere ikke lykkedes at ophæve konkursdekretet inden for tidsfristen.

EjendomsWatch har tidligere afsløret, at B2B Property har et tocifret millionbeløb til gode hos Peter Norvig og Hanne Nørrisgaard. Selskabets samlede krav mod parret er opgjort til lige knap 13 mio. kr., viser en redegørelse fra kurator i konkursboet, Horten-advokat Nicolai Dyhr, fra maj 2022, som EjendomsWatch er i besiddelse af.

”Kravet er anmeldt i Peter Norvigs personlige rekonstruktion. Ifølge stadfæstet rekonstruktionsforslag forventes en dividende på 5,00244 %, eller ca. 648.000 kr.,” står der i kurators redegørelse fra B2B Property.

Flere uforsvarlige forhold

I konkursboet efter Loving Rooms er der anmeldt krav for i alt ca. 5 mio. kr., herunder et større krav fra Skat.

Netop i henhold til Skat så finder Sø- og Handelsretten, at Peter Norvig og Hanne Nørrisgaard ”i væsentligt omfang har tildesat reglerne i skattelovgivningen” ved at have udbetalt løn i selskabet, uden at der er indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, ligesom selskabet i en årrække har overtrådt momsloven ved ikke at indberette moms til Skattestyrelsen.

Derudover vurderer retten, at selskabet ikke har overholdt bogføringsloven i og med kurator ikke har modtaget et fuldstændigt bogføringsmateriale, ligesom også årsregnskabsloven er overtrådt ved ikke at indlevere årsregnskaber til Erhvervsstyrelsen rettidigt.

Endelig finder retten, at der er sket ”en uretmæssige sammenblanding af midler”, ved at Peter Norvig og Hanne Nørrisgaards private bankkonti tilsyneladende er blevet brugt til selskabets drift, og at selskabets midler er blevet brugt til at betale parrets private huslejeudgifter og til at understøtte driften i et nærtstående selskab.

”Retten finder derfor, at ledelsen har påført kreditorerne unødige og væsentlige risici for tab, og at de begge herved har handlet forretningsmæssig uforsvarligt,” står der i kendelsen.

Selvom det kun er Peter Norvig, der har været direktør i selskabet, vurderer Sø- og Handelsretten, at Hanne Nørrisgaard som tidligere bestyrelsesformand ”må have været bekendt med og medvirket omkring flere af de anførte forhold og uden at have forsøgt at rette op herpå.”

”Derfor bestemmes: Peter Norvig Andersen og Hanne Magda Nørrisgaard pålægges konkurskarantæne i to år fra endelig kendelse,” står der i rettens afgørelse, der tillige pålægger parret at betale sagens omkostninger.

”Peter Norvig Andersen og Hanne Magda Nørrisgaard skal inden 14 dage erstatte statskassens udgifter med hver i alt 40.000 kr. inklusive moms,” slutter retten.

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også